Znanstveni radovi - Ekonomija

Vi ste ovdje

Autori:Štimac, Igor; Vince, Damir; Vidović, Andrija

Godina objave: 2012.

Sažetak: -

Summary: Deregulation of air traffic market erased the administrative barriers for airlines in European Union and enabled the airlines to strive for new markets. The balance on European sky was additionally disturbed by low-cost air carriers, which by low ticket prices opened a new era in air traffic. With intention to conquer as big as possible portion of the market, the low-cost carriers came into direct conflict with traditional carriers, trying to take their part of the market as well, especially in the segment of regional and middle-route air traffic. Using disproportions between prices of air tickets of traditional air carriers and average paying power of passengers in times of economic crisis, the low-cost carriers tried to change market conditions and offered the passengers a product adjusted to their needs at much lower prices. With aim to take over the market, they (LCC) introduced additional benefits to their business model: business-class, seat reservations, passenger and baggage check-in for transfer flights and acceptance of goods for transport. Such additional offers significantly differ from the original idea of low-cost air transport. The economic crisis affected the business models of traditional and low-cost carriers, they turned into completely new hybrid model of business which is most often applied to regional routes.

Za detaljnije informacije o radu i njegovo preuzimanje kliknite ovdje.

Autori: Vince, Damir; Vidović, Andrija; Kovačić, Ivica

Godina objave: 2013.

Sažetak: -

Summary: Before the Croatian War of Independence the Republic of Croatia was connected with many destinations in North America. Scheduled flights were operated by air-carriers JAT, PAN-AM and AIR CANADA, that connected Croatia with Toronto, Montreal, New York, Chicago and Los Angeles. During the War these flights were suspended. After the War Croatian airports are constantly trying to reopen direct flights to destinations that had once been directly connected. In the meantime, only for two summer seasons, there was organized a series of charter flights for Canada by Boeing B757. Because of the aircraft short range they should have always land on Iceland to refuel, and thus the time of flying was longer and the quality of service lower. With aim to incite air carriers to evaluate the project of establishing direct flight to new destination, this paper is going to analyze the existing market potentials, search for transport services towards particular destination, make projections of demands in case of direct flights, consider benchmark of surrounding airports, state of economy, and benchmark prices of basic airport services. After the analysis of domestic market potentials and determining of destinations that generate the highest demand for transport services, there will be identified air carriers which operate from North American destinations towards the European, analyzed types of aircraft which operate on scheduled routes, and analyzed number of weekly frequencies, i.e. how many seats are being offered on the market. On the basis of collected data and carried out analyses, potential air carriers which might connect North America with Croatia will be determined, which aircraft types they possess, what optimum capacities in accordance with market potential and demand, and what kind of commercial conditions would attract them to fly to Croatian airports.

Za detaljnije informacije o radu i njegovo preuzimanje kliknite ovdje.

Autori: Drljača, Miroslav; Pašagić Škrinjar, Jasmina; Brnjac, Nikolina

Godina objave: 2012.

Sažetak: Zračni kargo promet u svijetu vjerni je odraz kretanja globalne ekonomije, osobito trgovine. U ukupnom kargo zračnom prometu Hrvatske udio Zračne luke Zagreb (ZLZ) prosječno godišnje veći je od 85% za razdoblje od 1993. do 2010. godine. Na ZLZ dominira međunarodni kargo promet s 84, 19% što znači da je ZLZ pretežito međunarodna kargo zračna luka. U razdoblju 2001. do 2010. godine 70, 23% međunarodnoga kargo prometa ZLZ ostvareno je u dolasku/uvozu. Istovremeno 95, 05% domaćega zračnog kargo prometa čini promet sa ZLZ prema Dubrovniku i Splitu. Udio transfernoga kargo prometa ZLZ čini 0, 59% ukupnoga međunarodnog prometa, što znači da ZLZ trenutno nije regionalno čvorište (hub) zračnoga kargo prometa jugoistočne Europe. Cilj ovog rada je analiza trenutačnog stanja prometa tereta u zračnom prometu RH odnosno prijedlog mogućih perspektiva razvoja poslovnog modela usmjerenog prema intermodalnosti kao podršci razvoja kargo prometa.

Summary: -

Za detaljnije informacije o radu i njegovo preuzimanje kliknite ovdje.

Autori: Drljača, Miroslav

Godina objave: 2004.

Sažetak: Svaki puta kada se neki od resursa uloži u proces ostvarenja: npr. materijalni u obliku tekuće ili stalne imovine, financijska imovina te čovjekov fizički ili umni rad, a zbog stvaranja učinaka u obliku proizvoda ili usluge prouzrokuje se trošak. U procesu stvaranja učinaka pojava troškova je nužnost. Suštinsko je pitanje u kojoj su mjeri utrošeni resursi osigurali traženu kvalitetu učinaka. U situacijama kada se troškovi ozbiljno počnu primicati ostvarenim prihodima, menadžment pribjegava korištenju raznih metoda snižavanja troškova. Jedna od čestih je rezanje troškova na svim razinama bez kriterija (štednja), što može prouzročiti veliku štetu organizaciji. Najčešće se u organizacijama nailazi na slučajeve kombinirane primjene više različitih modela upravljanja troškovima. Cilj je dostići takav stupanj organizacije za koji je karakteristično upravljanje troškovima (Cost Management) kao poseban način upravljanja organizacijom i vođenja poslovanja koji najveću važnost u postizanju općih i posebnih menadžerskih ciljeva organizacije poklanja optimizaciji troškova.

Summary: On each occasion when some resource is invested into any realisation process, for example, material resource in the form of liquid or permanent assets, or financial property, or men’s physical or mental labour, with purpose to make output effects, i.e. products or services, there must be a cost. Costs are normal consequence of producing effects. Crucial question is: to what extent have the invested resources provided the required effect quality? In situations when costs are seriously approaching realised profits, the company management begins to resort to various methods of cost reduction. One of the frequent methods is cutting of costs on all levels, without criteria (saving), which can cause great damage to the company. Most frequently we can see combined application of various models of Cost Management. A company‘s objective should be to form such Cost Management – a special manner of managing costs and business activities – which will give emphasis to optimization of costs as the most important factor in the achievement of general and specific managemental objectives of the company.

Za detaljnije informacije o radu i njegovo preuzimanje kliknite ovdje.

Autori: Drljača, Miroslav

Godina objave: 2005.

Sažetak: U robnoj proizvodnji proizvodi se za tržište. Roba ili usluga traži kupca kao drugu stranu koja je neophodna za proces razmjene, a prodaja se pojavljuje kao infrastruktura razmjene. Razmjena se mora promatrati više kao proces nego kao događaj. U procesu razmjene prodaja je važna za obavljanje transakcije kao razmjene vrijednosti izmeđju dviju ili više strana. O prodaji se može govoriti iz više aspekata. U ovom tekstu autor se bavi vidovima prodaje kao poslovnom te pozicioniranjem prodaje u organizacijskoj strukturi tvrtke.

Summary: -

Za detaljnije informacije o radu i njegovo preuzimanje kliknite ovdje.

Autori: Drljača, Miroslav

Godina objave: 2005.

Sažetak: U prethodnom tekstu bavili smo se prodajom kao funkcijom, a u ovom ćemo proučiti aspekte prodaje kao procesa. Sukladno zahtjevima međunarodne norme ISO 9001:2000 sustav upravljanja kvalitetom daje prednost procesnom pristupu te potiče preobrazbu poslovnih funkcija u poslovne procese. Prednost procesnog pristupa je osiguravanje trajnog upravljanja vezama između pojedinačnih procesa unutar sustava procesa te njihova kombinacija i međusobno djelovanje. Zato prodaju možemo promatrati i u tom kontekstu.

Summary: -

Za detaljnije informacije o radu i njegovo preuzimanje kliknite ovdje.

Autori: Drljača, Miroslav

Godina objave: 2003.

Sažetak: Stvaranje proizvoda ili pružanje usluga podrazumijeva određenu kombinaciju osnovnih proizvodnih faktora koji se raspoznaju kao: 1) živi, odnosno konkretni rad, 2) rad opredmećen kroz trajnu i tekuću imovinu i 3) rad drugih, odnosno tuđe usluge. Proces proizvodnje svrhovita je kvalitativna i kvantitativna kombinacija proizvodnih faktora. Trošenje proizvodnih faktora u procesu proizvodnje ne može se pojednostavljeno shvatiti kao njihovo uništavanje ili nepovratno rashodovanje. Bit ovog trošenja stvaranje je dodane vrijednosti. Proizvodnja proizvoda ili pružanje usluga povezana je s troškovima, budući da utrošeni dio proizvodnih faktora ima svoju vrijednost koja se može egzaktno izraziti u novčanom iznosu. Stoga se govori o troškovima proizvodnje proizvoda ili usluge. Nema proizvodnje kao svjesne čovjekove djelatnosti, koja ne generira i ne podrazumijeva troškove. U strukturi ukupnih troškova nalazi se određeni iznos troškova koje nazivamo troškovima kvalitete. Od ostalih troškova razlikuju se po svojim karakteristikama.

Summary: Creation of product or provision of services implies certain combination of basic manufacturing factors, such as: (1) living labour, (2) labour materialised through tangible and intangible properties, and (3) labour of others, i.e. other people's services. Manufacturing process is a purposeful qualitative and quantitative combination of manufacturing factors. Spending of those factors in manufacturing process should not be understood simply like their destruction or irrevocable expenditure. Its essence lies in the making of additional value. Manufacturing of product or providing of services is connected with costs, because the spent part of manufacturing factors has its value, which can exactly be stated as the amount of money. Therefore, we speak of costs of manufacturing of product or service. There is no such manufacturing and conscious human activity which does not generate and imply costs. In the structure of total costs there is a certain amount of costs named quality costs. Quality costs differ from other costs by their characteristics.

Za detaljnije informacije o radu i njegovo preuzimanje kliknite ovdje.

Autori: Čiček, Josip; Drljača, Miroslav

Godina objave: 2012.

Sažetak: U radu se analizom dovode u vezu zahtjevi norme ISO 26000:2010 (E) - Vodič za društvenu odgovornost s međunarodnom normom ISO 14000:2008 i EMAS pri čemu se ukazuje na potrebu usklađivanja obveza organizacija utvrđenih u zahtjevima tih normi. Posebno se naglašava potreba kontinuiranog usklađenog upravljanja okolinom organizacija od lokalne do najšire globalne razine uz osiguranje koncepta održivog razvoja, racionalne uporabe sirovina, prirodnih resursa, energije, recikliranja i upravljanja otpadom, životnim ciklusom proizvoda i njegovom ekološki podobnom dekomisijom.

Summary: In this paper authors by analysis connect requirements of ISO 26000:2010 (E) standard - Guidance on social responsibility and international standard ISO 14000:2008 and EMAS with emphasized the need for adaptation of organizations obligations according to the requirements of that standards. Particular emphasis is on continuity lined environmental management in organizations from local community to the global level, with secure of the sustainable development concept, rational raw materials using, natural resources, energy, recycling and waste management, product life cycle and its ecological acceptable decommissioning.

Za detaljnije informacije o radu i njegovo preuzimanje kliknite ovdje.

Autori: Drljača, Miroslav

Godina objave: 2011.

Sažetak: Kvaliteta sustava upravljanja kao konkurentska prednost dugo je prisutna u mnogim svjetskim kompanijama, prvenstveno u području materijalne proizvodnje. Prihvaćanjem tržišnih kriterija posljednjih se godina pojavljuje u većoj mjeri u području socijalne infrastrukture i pružanja usluga. Jedna od značajnih aktivnosti optimizacije poslovanja i podizanja konkurentske sposobnosti je upravljanje troškovima. U okviru sustava upravljanja troškovima, značajno mjesto zauzimaju troškovi kvalitete. Osim što predstavljaju pokazatelj kvalitete sustava upravljanja, omogućuju ostvarivanje ekstraprofita. U Hrvatskoj postoje primjeri organizacija koje su razvile sustav upravljanja troškovima kvalitete do razine koja daje pozitivne učinke. Ovaj koncept primjenjiv je i u zračnim lukama koje se nalaze u razdoblju restrukturiranja i tranzicije kroz liberalizaciju tržišta zemaljskih usluga. Strategija optimizacije poslovnih procesa i posljedično optimizacija troškova kvalitete osigurava izbjegavanje konflikta u ostvarivanju ciljeva: 1) niže cijene usluga i 2) povećanje kvalitete.

Summary: Quality Management System as competitive advantage is present in a numerous companies around the world, for a long time, especially in manufacturing. Accepting market criteria in recent years appears more closely in the area of social infrastructure and services. One of the important activities of optimizing operations and increasing competitive ability is the costs management. In the framework of cost management systems, an important place is occupied by the quality costs. Besides being an indicator of the quality management system, allow extra profit. In Croatia, there are examples of organizations that have developed a system of quality cost management to a level that provides positive effects. This concept is applicable in airports that are in transition period of restructuring and market liberalization through the handling services. The strategy of optimizing business processes and the consequent optimization of quality costs ensures the avoidance of conflict in achieving the objectives: 1) lower price and 2) increasing the quality.

Za detaljnije informacije o radu i njegovo preuzimanje kliknite ovdje.

Autori: Drljača, Miroslav

Godina objave: 2007.

Sažetak: Proizvodnja ili pružanje usluga podrazumijeva kombinaciju proizvodnih faktora: 1) živi rad, 2) rad opredmećen kroz trajnu i tekuću imovinu i 3) rad drugih, odnosno tuđe usluge. Proces proizvodnje svrhovita je kvalitativna i kvantitativna kombinacija proizvodnih faktora. Njihovo trošenje u procesu proizvodnje ne može se pojednostavljeno shvatiti kao nepovratno uništavanje. Bit ovog trošenja stvaranje je dodane vrijednosti. Nema proizvodnje kao svjesne djelatnosti, koja ne generira troškove. U strukturi ukupnih troškova postoji određeni iznos troškova koje se naziva troškovima kvalitete. Postoji spor oko toga koje troškove treba razumijevati troškovima kvalitete, odnosno kako ih prepoznati. U radu se objavljuju pojavni oblici troškova kvalitete.

Summary: Creation of product or provision of services implies combination manufacturing factors: (1) living labour, (2) labour materialised through tangible and intangible properties, and (3) labour of others, i.e. other people's services. Manufacturing process is a purposeful qualitative and quantitative combination of manufacturing factors. Spending of those factors in manufacturing process should not be understood simply like their irrevocable destruction. Its essence lies in the making of additional value. There is no such manufacturing and conscious human activity which does not imply costs. In the structure of total costs there is a certain amount of costs named quality costs. The conflict about understanding costs which have the characteristics of quality costs are exists. The quality costs are published in appear profile in this paper.

Za detaljnije informacije o radu i njegovo preuzimanje kliknite ovdje.