Znanstveni radovi - Tehnologija zračnog prometa

Vi ste ovdje

Autori: Vidović, Andrija; Steiner, Sanja; Štimac, Igor.

Godina objave: 2011.

Sažetak: -

Summary: The liberalization of the aviation market has enabled low-cost airlines to take over a significant share in the aviation market. Benefits of low-cost models are multiple, both for passengers and for secondary and regional airports, which were neglected in the past and which record significant inflow of passengers with the arrival of low-cost airlines. In the structure of the air traffic in the Republic of Croatia in the last ten years, there has been a progressive growth of foreign low-cost airline operations, which suggests a potential for the operation of a Croatian low-cost airline. This paper defines the criteria applicable to modelling of a low-cost airline in the Republic of Croatia in the relevant context of fleet management, route networking and operator’s processes in traffic technology. It analyzes the dynamics of low-cost airlines operations in the structure of air traffic in Croatia and the impact of traffic on the status of airports and the national operator. 

Za detaljnije informacije o radu i njegovo preuzimanje kliknite ovdje.

Autori: Pavlin, Stanislav; Rapan, Marko; Štimac, Igor.

Godina objave: 2007.

Sažetak: -

Summary: General aviation, which in practice includes small aircraft in non-commercial traffic, in the City of Zagreb uses two aerodromes, Pleso and Lučko. Zagreb Airport at the Pleso location is primarily intended for the handling of commercial aircraft, but provides also services to small aircraft in commercial and non-commercial flying. The airfield Lučko is a sport and training aerodrome which accommodates operations of sport and recreation flying, pilot training, activities of parachutists, gliders and flying-model constructors. Lučko Airfield is open to traffic about half a year and it does not satisfy the non-commercial general aviation requirements. The work presents the possibilities of developing the capacities for the needs of general aviation in the City of Zagreb.

Za detaljnije informacije o radu i njegovo preuzimanje kliknite ovdje.

Autori: Peović, Tonći; Vince, Damir; Štimac, Igor.

Godina objave: 2013.

Sažetak: Budućnost zračnog prometa u Republici Hrvatskoj izravno će ovisiti prvenstveno o prometnoj politici i odnosu regulatora prema zračnim lukama i zračnim prijevoznicima. Nakon stupanja u punopravno članstvo u EU, Hrvatskoj se otvara pristup europskim strukturnim fondovima čija su sredstva namijenjena za izgradnju velikih infrastrukturnih projekata. Radi bržeg i jednostavnijeg povlačenja sredstava iz strukturnih fondova, potrebno je imati i pravni okvir te donijeti ključne dokumente. Neophodno je izraditi novu Strategiju prometnog razvitka Republike Hrvatske u kojoj će sastavni dio biti i Strategija razvoja zračnog prometa. Nadalje, primarni cilj u neposrednoj budućnosti je izradba Operativnog programa − Promet za razdoblje 2014 – 2020. godina. U tom programu potrebno je precizno navesti projekte za čije će se sufinanciranje tražiti sredstva iz Strukturnog fonda. Za svaki projekt, za koji će se zatražiti sufinanciranje iz Strukturnog fonda, potrebno je pripremiti, osim projektne dokumentacije i riješenih imovinsko- pravnih odnosa, opsežnu prateću dokumentaciju: Studija utjecaja na okoliš, Studija isplativosti – CBA, Mišljenje o usklađenosti s Natura 2000, te izraditi Aplikacijsku formu, koja je unificirani dokument za prijavu projekta. S obzirom na to da u Republici Hrvatskoj nema velikog broja educiranog osoblja koje je u stanju ispravno izraditi Aplikacijsku formu za prijavu projekta, krajnje je vrijeme da se započne s programom koji će educirati stručnjake koji već imaju iskustva na izradbi projektne dokumentacije za usvajanje novih znanja koja su im potrebna za izradbu propisane dokumentacije i Aplikacijske forme. Sva dokumentacija prolazi fazu provjere, te je vrlo čest slučaj da se dokumentacija vraća na dopunu ili se odbacuje kao nepotpuna ili neprihvatljiva. Dakle, uspješnost sufinanciranja infrastrukturnih projekata iz Strukturnog fonda direktno će ovisiti o educiranosti i sposobnosti domaćih stručnjaka koji će biti angažirani na izradbi potrebne dokumentacije. Potrebno je mobilizirati raspoložive intelektualne kapacitete u znanstvenim institucijama, institutima te radnim organizacijama koje su se već dokazale i imaju međunarodne referencije za stvaranje inkubatora koji bi preuzeo odgovornost vođenja i koordiniranja aktivnosti tijekom izradbe dokumentacije za apliciranje sufinanciranja iz Strukturnog fonda. U sektoru zračnog prometa nema velikog broja institucija za koje se može konstatirati da su na međunarodnoj razini postigli razinu izvrsnosti i da su pridonijeli značajnim inovacijama i unapređenjima što se odnose na razvoj zračnog prometa. S obzirom na to da je Europska unija svjesna velikih problema, koji opterećuju njenu konkurentnost i napredak, ona želi pridonijeti i olakšati znanstvena istraživanja te spojiti na zajedničkom projektu istraživačke kapacitete znanstvenih institucija i industrije te istraživanja u okviru FP7 projekata. Uobičajeno je da je na projektu uključeno i po nekoliko zemalja iz EU te jedna ili više zemalja izvan unije kako bi se postupno izjednačavali standardi i što bolje distribuirali rezultate istraživanja. Od rezultata tih projekata svi čimbenici u zračnom prometu mogu imati velike koristi, te bi preporuka bila da svi koji su uključeni u daljnji razvoj zračnog prometa u Republici Hrvatskoj i posjeduju potrebne preduvjete da se uključe kao partneri ili suradnici na što većem broju FP7 projekata, kako bi se omogućilo sektoru zračnog prometa što bolju tržišnu poziciju u trenutku kad Republika Hrvatska postane punopravna članica EU.

Summary: -

Za detaljnije informacije o radu i njegovo preuzimanje kliknite ovdje.

Autori:Štimac, Igor; Vidović, Andrija; Sorić Vedran

Godina objave: 2009.

Sažetak: Broj niskotarifnih zrakoplovnih kompanija u svijetu je iz godine u godinu sve veći. Trenutno ih u Europi djeluje 60, a predviđa se kako će do kraja 2009. godine udio niskotarifnih zrakoplovnih kompanija porasti na više od 30 posto udjela među zrakoplovnim prijevoznicima. Taj trend nije zaobišao ni Republiku Hrvatsku. Broj kompanija koje lete u Hrvatsku je u značajnom porastu. Njihov je dolazak za neke aerodrome predstavljao spas od gotovo potpune prometne izolacije. Niskotarifne zrakoplovne kompanije u najvećem broju slučajeva koriste manje sekundarne i regionalne aerodrome zbog mnogih prednosti koje im takvi aerodromi omogućuju. Najčešće je riječ o aerodromima do 2 miliona putnika. Kako je zračna luka Zagreb probila granicu od 2 miliona putnika, više je se po nikakvoj klasifikaciji ne može svrstavati u kategoriju sekundarnih aerodroma. Veliki udio u realizaciji tog broja putnika su dale i niskotarifne zrakoplovne kompanije koje se i danas na neki način natječu u konkurentnosti i izvan svojih matičnih zračnih luka (hubova). Pojava niskotarifnih prijevoznika pozitivno je djelovala i na politiku cijena redovitih prijevoznika koji su prisiljeni uvesti nove tarifne sustave sa znatno nižim cijenama karata. No kako bi se na neki način zaštitilo tržište linijskih zrakoplovnih kompanija za višim standardima zračnog prometa zračne luke su kategorizacijom kvalitete usluge napravile rez te time pokazale da se još uvijek bolja i kvalitetnija usluga plaća većom cijenom, te da zrakoplovne kompanije kao što su niskotarifne ne mogu kvalitetom i uslugom konkurirati linijskom zračnom prometu. U radu će se analizirati utjecaj operative ovih kompanija na zračni promet Republike Hrvatske s posebnim osvrtom na prometne učinke i razvoj Zračne luke Zagreb.

Summary: -

Za detaljnije informacije o radu i njegovo preuzimanje kliknite ovdje.

Autori: Pavlin, Stanislav; Pavičić, Stipe; Štimac, Igor

Godina objave: 2006.

Sažetak: -

Summary: High information transfer rate without area restrictions with wireless technology enables implementation of a system which significantly increases efficiency and speed for ground handling at the airport. The ground handling technology is performed on different locations (apron, terminal building and cargo terminal) and all the departments and services which are involved in ground handling must be connected and provide safe and easy communication within the community. Interrelation for communication between departments and services involved in ground handling can be provided via LAN and wireless technology. With such technology all the vehicles and service departments can be informed at any position at the airport. This paper presents the blueprint and design of software application AOC (Airport Operation and Communication Software) which uses LAN and wireless technology, with such an ITS being adapted for the usage at airports.

Za detaljnije informacije o radu i njegovo preuzimanje kliknite ovdje.

Autori: Pavlin, Stanislav; Stamać, Dominik; Vince, Damir; Sorić, Vedran

Godina objave: 2006.

Sažetak: Kvalitetne veze između zračne luke i grada odnosno regije koju ta zračna luka opslužuje važni su čimbenici za redovito odvijanje prometa i konkurentnost zračnog prometa drugim granama. Kako bi se ostvarile brze veze sa zračnom lukom, potrebno je osigurati prometnice dovoljnoga kapaciteta, prvenstveno cestovne, a po potrebi i tračničke. Ovaj rad će se baviti povezivanjem Zračne luke Zagreb s centrom grada i gravitacijskim područjem kao i s povezivanjem postojećeg s novim, planiranim putničkim terminalom.

Summary: -

Za detaljnije informacije o radu i njegovo preuzimanje kliknite ovdje.

Autori: Pašagić Škrinjar, Jasmina; Drljača, Miroslav; Kavran, Zvonko

Godina objave: 2013.

Sažetak: U radu su obrađene veze između logistike međunarodnih ekspres pošiljaka i zračnog prometa istražujući osnovne karakteristike međunarodnih ekspresnih pošiljaka koje se prevoze kombiniranim transportom, najčešće cestovnim vozilima i zrakoplovima. Ukazano je na mogućnost optimizacije pojedinih tehnoloških procesa u logističkom lancu distribucije ekspresnih pošiljaka. Razrađeni su obrasci za računanje vremenskih prozora u pojedinim čvorovima logističkog lanca prikupljanja i dostave ekspresnih pošiljaka. Pokazao je da međunarodni distribucijski lanci u sektoru zračnog ekspres, vezano uz proces globalizacije, mijenjaju tradicionalne funkcije kombiniranog prijevoza zemlja-zrak. Pritom povećano ulaganje u automatizaciju ima ključnu ulogu u strategijama razvoja poduzeća i operacionalizaciji politike kvalitete brojnih prijevoznika ekspresnih pošiljaka zračnim prijevozom.

Summary: The paper studies the relations between logistics of international express shipments and air traffic analysing the basic characteristics of international express shipments that are carried by combined transport, usually road vehicles and aircraft. The paper indicates the possibility of optimising individual technological processes in the logistic chain of express shipments distribution. It analyses the forms for the calculation of time slots in single logistic chain hubs of collecting and delivery if express shipments. It has been shown that the international distribution chains in the air express sector, related to the globalisation process, change the traditional functions of combined ground-air transport. Here, the increased investment into automation plays the crucial role in the development strategies of companies and in the operationalization of the quality policy of numerous carriers of express shipments by air.

Za detaljnije informacije o radu i njegovo preuzimanje kliknite ovdje.

Autori: Drljača, Miroslav

Godina objave: 2012.

Sažetak: Zračna luka Zagreb (ZLZ) čini više od 85% ukupnog zračnog Cargo prometa Hrvatske. Na ZLZ dominira međunarodni Cargo promet, dok istovremeno ZLZ nije regionalno čvorište. Zračni Cargo promet vjerni je odraz svjetskih gospodarskih kretanja, osobito trgovine. Od druge polovice 2008. godine u svim regijama zabilježen je pad zračnog Cargo prometa, a ponovni rast tek 2010., dok je u Hrvatskoj pad zaustavljen 2011. godine. U cilju boljeg pozicioniranja na tržištu jugoistočne Europe, Cargo poslovanje ZLZ razvijat će se u tri strateška smjera: 1) razvoj tehnologije ; 2 razvoj infrastrukture i 3) razvoj redovnog prometa. Temeljna pretpostavka izgradnje novog modela poslovanja je razvoj kompetencije sustava upravljanja.

Summary: Zagreb Airport (ZA) realised over 85% of total air Cargo volume traffic in Croatia. At ZA international Cargo traffic is dominated, but ZA doesn’t regional Cargo hub. Air Cargo traffic is faithful reflection of global economic situation, especially trade. From second half 2008 air Cargo traffic decreased in all regions, but regrowth started in 2010, in Croatia in 2011. In accordance with better positioning on South East European market, Cargo business at ZA has to be developed in three strategic directions: 1) technology development ; 2) infrastructure development and 3) schedule traffic network development. The basic precondition of development and operating of new business model is competence of management system.

Za detaljnije informacije o radu i njegovo preuzimanje kliknite ovdje.

Autori: Drljača, Miroslav

Godina objave: 2006.

Sažetak: Upravljanje poslovnim procesom sukladno zahtjevima međunarodne norme ISO 9001:2000 podrazumijeva visok stupanj kontrole parametara procesa. Da bi mogao upravljati poslovnim procesom menadžment procesa treba kvalitetne informacije izražene naturalno i vrijednosno. U okviru vrijednosno izraženih posebno su važne informacije o troškovima. Sadržaj i oblik tih informacija nije propisan. Iako se znatan dio menadžerskih računovodstvenih informacija odnosi na financijski aspekt, one nisu potpune. Dominira financijsko računovodstvo koje osigurava kvantitativne informacije potrebne za sastavljanje financijskih izvještaja, ali s aspekta organizacije, a ne poslovnog procesa. Ispunjavanje informacijskih zahtjeva menadžmenta procesa zahtijeva informacijski sustav sposoban za prikupljanje, prijenos, obradu, primjenu i arhiviranje informacija. Dobro vođenim aktivnostima na oblikovanju sadržaja informacijskog sustava proizvode se informacije koje svojim karakteristikama trebaju osigurati ispunjenje informacijskih zahtjeva menadžmenta procesa.

Summary: In accordance with the requirements of the international standard ISO 9001:2000, business process management implies high control level of process parameters. In order to manage the business process, the process management needs qualitative information that are expressed naturally and valuably. Within valuably expressed information, the information about costs are specifically important. The contents and from of these information is not prescribed. Although large part of management accounting information refers to financial aspect, the information are not complete. Financial accounting is the dominating subject. It ensures quantitative information needed for elaboration of financial reports – from the aspect of the company and not from the aspect of business process. The fulfilment of process management requests for information requires the information system capable of collecting, transferring, processing, applying and storing of information. Through well led activities of forming of system information contents model produce information which by their characteristics should ensure the fulfilment of management process requests for information.

Za detaljnije informacije o radu i njegovo preuzimanje kliknite ovdje.

Autori: Steiner, Sanja; Drljača, Miroslav; Lešković, Ivan

Godina objave: 2013.

Sažetak: Rad je tematski posvećen korelaciji prometnog i urbanog razvoja. U četiri komplementarna poglavlja elaborira se problematika urbanizacije i kohezijske politike, uloga prometa u kohezijskim procesima te strategijski okviri revalorizacije geoprometnog položaja Hrvatske s posebnim osvrtom na grad Zagreb.

Summary: -

Za detaljnije informacije o radu i njegovo preuzimanje kliknite ovdje.

Autori: Drljača, Miroslav; Bernacchi, Žaklina

Godina objave: 2010.

Sažetak: Za globalno tržište usluga u zračnom prometu karakterističan je visok stupanj liberalizacije. U tim okolnostima svi sudionici na tržištu teže povećanju konkurentske sposobnosti. U tu svrhu IATA je osmislila inicijativu „Poslovati jednostavnije - Simplifying the Business (StB)“. Jedan od projekata u okviru te inicijative je i projekt implementacije IATA e-freight tehnologije. Temeljni cilj projekta je optimizacija cargo procesa zamjenom papirnatih dokumenata elektroničkim porukama. Projekt je započeo 2007. godine na lokacijama s najvećim zračnim cargo prometom u svijetu. Do kraja 2010. godine planira se primjena IATA e-freight tehnologije na 44 lokacije u svijetu što predstavlja 80% ukupnog cargo zračnog prometa. U završnoj fazi projekt bi trebao osigurati ukupnu neto uštedu u visini 14, 4 milijarde US$. IATA e-freight tehnologija ima određenih sličnosti ali i razlika sa sustavom upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008. Hrvatska sudjeluje u projektu i uspješno ispunjava potrebne uvjete. Početak primjene IATA e-freight tehnologije na Zračnoj luci Zagreb očekuje se krajem 2011. godine.

Summary: One of the main characteristics of global air traffic market is high level of liberalization. In that circumstances all participants on the market strive to higher level of competitiveness. For this purpose IATA established the initiative named Simplifying the Business (StB). IATA e-freight technology implementation is one of StB initiative projects. The main aim of the project is cargo process optimization based on elimination of paper documents out of air cargo business which have to be changed by electronic messages. The project started on 2007 on air cargo traffic top locations. IATA estimates the full implementation and providing of this technology on 44 locations, which means 80% of total air cargo volume around the world, to the end of 2010. The amount of 14, 4 billion US$ is the financial benefit estimated by IATA e-freight technology providing on global market. IATA e-freight technology has some similarities but differences with ISO 9000:2008 quality management system, too. Croatia participates in the project and fulfils the requested conditions with success. The beginning of IATA e-freight technology providing at Zagreb Airport scheduled at the end of 2011.

Za detaljnije informacije o radu i njegovo preuzimanje kliknite ovdje.

Autori: Drljača, Miroslav; Bernacchi, Žaklina

Godina objave: 2009.

Sažetak: Sustav upravljanja kvalitetom Cargo 2000 (C2K-MS) predstavlja industrijsku inicijativu usmjerenu ka implementaciji novog sustava upravljanja kvalitetom u cargo industriji na globalnoj razini. Usmjeren je na zadovoljstvo korisnika kvalitetom rezultata procesa distribucije. Ima svoju organizaciju, strukturu, proračun, članstvo i filozofski pristup. Cilj je standardizacijom i načinom upravljanja proces distribucije učiniti bržim, kvalitetnijim i jeftinijim. To podrazumijeva redizajn procesa distribucije i smanjenje broja procesnih koraka sa 40 karakterističnih za tradicionalni način odvijanja procesa, na samo 19. Na taj će se način povećati kvalitetu usluge, smanjiti operativni troškovi i troškovi zbog (ne)kvalitete i povećati zadovoljstvo korisnika. Sustav ima niz sličnosti sa sustavom ISO 9001:2008, ali i razlika. Dio je IATA-ine inicijative „Pojednostavnimo poslovanje“ te uživa njezinu potporu. Članstvo u sustavu Cargo 2000 nije obavezno, ali broj članica stalno raste (zrakoplovne kompanije, pružatelji zemaljskih usluga, informatičke kompanije, otpremnici, kamionske kompanije, aerodromi). Korištenjem općih i posebnih znanstvenih metoda spoznaje autori nastoje ovu problematiku na prihvatljiv način prezentirati znanstvenoj i stručnoj javnosti.

Summary: Cargo 2000 Quality Management System (C2K-MS) is an industry initiative aiming at implementing a new quality managemet system for the worldwide air cargo industry. Customer satisfaction with the result of process of distribution. The system has own organization, structure, budget, membership and philosophical approach. The goal is by the standardization and management way to make the process of distribution faster, more quality and more cheap. That means the re-engineers the process of distribution and reducing the number of process steps from current 40 typical for the traditional way of managing the process to only 19. On that way the quality of service will be improved, operational and nonquality costs will be reduced, and customer satisfaction will be on higher level. The system has many similarilties with ISO 9001:2000 quality management system, and distinctions, too. It is the part of IATA initiative „Simplifying the Business“ and delight their support. The membership in Cargo 2000 quality management system is not inevitable, but their number is higher from period to period (airlines, handling companies, IT providers, forwarders, truck companies, airports). Seizing the few general and particular methods of scientific cognition authors attempt to present this problematic to the scientific and professional publicity on acceptable way.

Za detaljnije informacije o radu i njegovo preuzimanje kliknite ovdje.

Autori: Drljača, Miroslav; Bernacchi, Žaklina

Godina objave: 2007.

Sažetak: U razdoblju od 1993. do 2006. godine Cargo promet Zračne luke Zagreb porastao je za 66, 74%. Prosječno učešće Cargo prometa Zračne luke Zagreb u ukupnom Cargo prometu zračnih luka Hrvatske u istraživanom razdoblju iznosilo je 85, 35% dok je prosječno učešće u prometu putnika bilo 51, 90%. Na razvoj Cargo prometa utjecao je niz faktora. U ovom radu autori su postavili cilj utvrditi postojanje veze između opsega Cargo prometa Zračne luke Zagreb u istraživanom razdoblju te drugih odabranim ekonomskih pokazatelja. Temeljna je hipoteza da postoji visok stupanj pozitivne korelacije između opsega Cargo prometa i stupnja ekonomske aktivnosti Hrvatske u razdoblju od 1993. do 2006. godine. Primjenom statističke metode korelacije ranga proučava se kvantitativna određenost pojava. Od posebnih znanstvenih metoda spoznaje primijenjene su metode: konkretizacije, klasifikacije, analize i sinteze, induktivno-deduktivna i metoda dokazivanja u procesu zaključivanja. Zaključuje se da postoji visoka pozitivna korelacija i izrazita povezanost opsega Cargo prometa i jednog segmenta gospodarske aktivnosti, a to je izvoz.

Summary: During the period 1993 to 2006 Cargo traffic on Zagreb Airport was growing for 66, 74%. The Zagreb Airports’ average share in total Croatian Airports’ cargo traffic during that period was 85, 35%. In the same time the average share of passenger traffic was 51, 90%. There was many impacts on former cargo traffic development on Zagreb Airport. The target which authors of this paper set up is to define existing of connection between the volume of Zagreb Airports’ cargo traffic in period of researching and other selected economic indicators. Basic hypothesis explains that in period from 1993 to 2006 there was high positive correlation between the volume of Zagreb Airports’ cargo traffic and Croatians’ economic activity. Unless of using the statistical method of rank correlation as a method for quantitative classify researching, authors using few particular methods of scientific cognition, such as: concretize method, analyses, synthesis, induction-deduction, assertion method in process of conclusion making. The conclusion is: high rank correlation and extremely connection exists between the volume of Zagreb Airports’ cargo traffic and one part of economic activity, the export.

Za detaljnije informacije o radu i njegovo preuzimanje kliknite ovdje.

Autori: Majić, Zvonimir: Pavlin, Stanislav; Drljača, Miroslav

Godina objave: 2008.

Sažetak: -

Summary: The pharmaceutical industry is one of the most regulated industries today. The globalization effects resulted in a need for even more strict regulations for the production and distribution practices thus aiming to harmonize the standards for good manufacturing, storage and distribution practices. A number of interest groups and organizations led by the International Air Transport Association and International Civil Aviation Organization, regulated and recommended standards for the transportation of pharmaceutical products where, being a part of the pharmaceutical industry product line, biological substances represent one of the most demanding products for overall production and distribution processes definition. The paper takes into the consideration the regulatory environment against the overall transportation process structure contemplating on a number of process definition recommendations.

Za detaljnije informacije o radu i njegovo preuzimanje kliknite ovdje.

Autori: Drljača, Miroslav; Barešić, Sanja

Godina objave: 2007.

Sažetak: Analize transfernog problema kašnjenja prtljage u globalnom zračnom prometu ukazuje na visok udio u ukupnim kašnjenjima prtljage na krajnje destinacije. Uvjetovani su porastom putničkog prometa, zagušenjem na transfernim zračnim lukama, kašnjenju dolaznih letova i neusklađenosti tehnologija prihvata i otpreme putnika i prtljage. S pozicije konačnog putničkog odredišta, Zračna luka Zagreb bilježi transferne neregularnosti prtljage drugih europskih zračnih luka. Izviješća pokazuju, na globalnoj razini, visoki postotka transfernih neregularnosti vezanih za prtljagu. Zračna luka Frankfurt uzrokuje najveći broj transfernih neregularnosti za Zračnu luku Zagreb. Croatia Airlines i Lufthansa sa svojim prijevoznim kapacitetima uzrokuju najveće dovozne transferne neregularnosti. Prihvat i otprema prtljage nerazdvojni je dio jednog od glavnih poslovnih procesa zračnih luka ; procesa prihvata i otpreme putnika i prtljage. Redovitost dolaska i isporuke prtljage parametar je kvalitete tog poslovnog procesa i ima značajan utjecaj na percepciju o kvaliteti sveukupne usluge zračne luke, odnosno stupnja zadovoljstva putnika. Pouzdanost procesa prihvata i otpreme prtljage ima svoj financijski odraz u troškovima zbog (ne)kvalitete, prije svega, zrakoplovne kompanije koja je uzrokovala neregularnost vezanu za prtljagu.

Summary: Analyses of transfer delayed luggage volume in the global air traffic point to high share value, compared to total volume of the delayed luggage recorded on the passenger final destination. Transfer delayed luggage problem is caused by air traffic passenger growth, congestions on transfer airports, en route European delays and uncoordinated passenger handling and baggage handling system. Zagreb Airport, considered as the final passenger destination, records transfer baggage irregularities caused by other European airports. That annual reports suits the global frame as well as high level trend of the transfer baggage delay figure. Airport Frankfurt in the position of transfer point causes majority out of total transfer baggage irregularities en route to Zagreb, while Croatia Airlines and Lufthansa, make the two top companies in carrying delayed arriving capacities to Airport Zagreb. Baggage handling procedure is the essential part of even greater business process of passenger and baggage handling manage. Scheduled arrivals together with on – time baggage delivery service mean the quality parameter in this segment of the industry business with significant influence to the customer's perception on the airport service quality and customer's level of satisfaction. The baggage handling procedure safety degree leads to (low) quality financial costs, particular to carriers that made baggage irregularities.

Za detaljnije informacije o radu i njegovo preuzimanje kliknite ovdje.

Autori: Drljača, Miroslav; Kramarić, Gorana; Pašagić Škrinjar, Jasmina

Godina objave: 2012.

Sažetak: Zračni promet tereta (Cargo) u svjetskim relacijama nije značajan količinski, ali vrijednosno predstavlja 35% ukupnog Cargo svjetskog prometa. To iznosi oko 60 milijardi US$ financijske realizacije. Direktno ili indirektno zračni Cargo promet osigurava oko 32 milijuna radnih mjesta u svijetu. Sve to čini ga značajnim segmentom svjetske ekonomije. Zračna luka Zagreb (ZLZ) dugoročno ostvaruje preko 85% ukupnog zračnog Cargo prometa Hrvatske. To znači da je odgovornost za razvoj ovog segmenta zračnog prometa na ZLZ. Sukladno tome ZLZ je utvrdila tri strateške smjernica razvoja ovog segmenta poslovanja: 1) razvoj tehnologije, 2) razvoj mreže redovitih zrakoplovnih linija iz/za Zagreb i 3) razvoj infrastrukture. U ovom radu težište je na prikazu mogućnosti osiguravanja treće strateške smjernice, razvoju infrastrukture, što se želi riješiti kroz realizaciju projekta Zagreb Airport Cargo City (ZACCP).

Summary: -

Za detaljnije informacije o radu i njegovo preuzimanje kliknite ovdje.