Znanstveni radovi - Integrirani sustavi upravljanja

Vi ste ovdje

Autori: Drljača, Miroslav

Godina objave: 2012.

Sažetak:Zaštita okoliša globalni je problem i zato zahtijeva globalna rješenja. Nije moguće zaštititi okoliš na način onemogućavanja gospodarskog razvoja, već se treba usredotočiti na to kako postići održivi razvoj. Termin održivi razvoj ušao je u opću terminologiju 80-tih godina 20. st. i ukazuje na povezanost razvoja i zaštite okoliša, a definitivno je prihvaćen na konferenciji u Rio de Janeiru 1992. godine. Uspjeh koncepta održivog razvoja na svjetskoj razini moguć je ostvarivanjem glavnih političkih ciljeva i provođenjem društvenih promjena. Održivi razvoj može se definirati kao odnos između dinamičnih gospodarskih sustava koje osmišljava čovjek i većih dinamičnih ekoloških sustava koji se sporo mijenjaju i koji moraju biti u ekološkoj ravnoteži. Jedan od značajnih doprinosa poduzeća održivom razvoju je integracija sustava upravljanja okolišem sukladno sa zahtjevima ISO 14001 u sustav upravljanja. Bez široke primjene koncepta održivog razvoja na mikro razini koncept održivog razvoja ne može dati rezultate niti na globalnoj razini.

Summary: Environment protection is global problem and needs global settlement. It is not possible by disabling the economic growth. It should focus on the way how to achieve sustainable development. The beginning of the term “sustainable development” dated from the 80-year the 20th century and shows connection of development and environment protection. Definitely, this term has been accepted on Conference in Rio de Janeiro 1992. The success of the sustainable development concept on global level is possible by the materialisation of the most important political goals and providing social change. Sustainable development can be defined as a relation between dynamic economic systems designed by a man and larger dynamic ecosystems that change slowly and must be in ecological balance. One of the important organizations’ contributions to sustainable development is integration of environmental management system according to the requirements of ISO 14001 in management system. Without wide application of the sustainable development concept at the micro level the sustainable development concept doesn’t able to provide results on global level.

Za detaljnije informacije o radu i njegovo preuzimanje kliknite ovdje.

Autori: Drljača, Miroslav

Godina objave: 2012.

Sažetak: Uvođenje sistema upravljanja kvalitetom treba da bude strateška odluka organizacije. Ima za cilj poboljšanje karakteristika sistema upravljanja organizacije kako bi se doprinelo njeuzinoj konkurentnosti i boljem pozicioniranju na tržištu. Ovaj projekt jedan je od najznačajnijih za svaku organizaciju i zavisi od kvaliteta ljudskih potencijala. Svaka organizacija raspolaže ljudskim potencijalima, ali ne uspeva svaka od tog potencijala izgraditi ljudski kapital. Da bi se taj process pokrenuo i imao izglede za uspeh potrebno je upravljati karijerama. Postupak upravljanja karijerom jedan je od pisanih postupaka koji podržava process upravljanja ljudskim potencijalima u organizaciji. Nakon Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji, Kataloga opisa poslova, analitičke procene i Tarifnog priloga te Ugovora o radu, Postupak upravljanja karijerom jedan je od dokumenata kvaliteta koji može presudno uticati na pretvaranje ljudskih potencijala u ljudski kapital. 

Summary: The implementation of the quality management system needs to be the strategic decision of the organization. Its aim is to improve characteristics of the organizations’ management system to contribute to its competitiveness and better market position. This project is one of the most important for each organization and depends on human resource quality. Every organization has human resources but not every succeeds in creating human capital out of this potential. In order to initiate this process and for the process to have a possibility for success, career management is necessary. The career management procedure is one of the written procedures which support human resource potential management in the organization. Besides the Regulations of the organization and systematization, Catalogue of job descriptions, analytical evaluation, Heading contribution and Employment contract, the career management procedure is one of the quality management documents that can decisively influence the transformation of the human resource potential into the human capital. 

Za detaljnije informacije o radu i njegovo preuzimanje kliknite ovdje.

Autori: Drljača, Miroslav

Godina objave: 2012.

Sažetak: Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom (SUK) sukladno zahtjevima međunarodne norme ISO 9001 strateška je odluka organizacije. Implementirani SUK treba pridonijeti poboljšanju karakteristika sustava upravljanja organizacije. Kvaliteta sustava upravljanja presudna je za poboljšanje konkurentnosti svake organizacije, gospodarstva i društva u cjelini. Taj razvojni slijed često je poremećen različitim oblicima „nekvalitetnog“ ponašanja poput: nekompetencije, nepotizma, namještanja javnih natječaja, neetičnosti, strančarenja, pranja novca, nenamjenskog trošenja, nerada, otvorene pljačke i sl. Ovi oblici ponašanja ujedno znače neispunjenje nekih od zahtjeva norme ISO 9001. Činjenica da: uprave, menadžeri kvalitete, savjetnici i auditori toleriraju ovakve oblike ponašanja ima negativan utjecaj na konkurentnost gospodarstva. Poboljšanje je moguće zajedničkim djelovanjem obrazovnih institucija, savjetničkih i certifikacijskih organizacija, regulatora, uprava, udruga i znanosti.

Summary: The Quality Management System (QMS) implementation according to the requirements of international norm ISO 9001 is a strategic decision of the organization. Implemented QMS would to contribute the improvement of the performance of the quality management of the organization. Management systems’ quality is crucial for the competitiveness improvement of any organization, economy and community. This chain of development is often disrupted by different unprofessional behaviours such as: incompetence, nepotism, setting-up of public tenders, unethical behaviour, partisanship, money laundering, inappropriate spending, inactivity, open robbery, etc. These behaviours in the same time mean non-compliance some of norm ISO 9001 requirements. The fact that: top managers, quality managers, consultants and auditors tolerated these behaviours has a negative impact to the competitiveness of the national economy. The improvement is possible by joint action educational institutions, consultant and certification organizations, regulators, administration, societies and science.

Za detaljnije informacije o radu i njegovo preuzimanje kliknite ovdje.

Autori: Markulin-Grgić, Nataša; Bešker, Marko; Drljača, Miroslav

Godina objave: 2012.

Sažetak: U radu se ukazuje na značaj inženjerske struke u sustavu upravljanja rizicima kao sastavnici integriranog sustava upravljanja. U novim uvjetima inženjeri bi trebali napustiti okvire tradicionalnog pristupa upravljanja rizicima za kojeg je karakteristična orijentacije na tehničke rizike. Oni trebaju postati aktivnim sudionicima procesa upravljanja rizicima u okviru timova, a ne kao pojedinci. Trebaju biti u mogućnosti izvršiti kompetentnu procjenu rizika i preuzeti odgovornost, usvojiti sustavan i cjelovit pristup upravljanju rizikom, sukladno propisima i pravilima te težiti poboljšanju. U okviru tog procesa nužno je osigurati dobru komunikaciju s ostalim sudionicima uključenim u proces/projekt, osigurati trajan sustav nadzora i kontrole rizika na mjestu događaja i doprinositi javnoj svijesti o riziku.

Summary: The paper indicates the importance of the engineering profession in the risk management system. It alludes that the engineers in the new terms of risk management has to depart from the scope of the old approach and orientation on technical risks. They must become active participants, as members of the team, rather than individuals in the risk management process. They must be trained and committed to implement a professional and responsible assessment of the risks and take responsibility, to adopt a systematic and comprehensive approach to risk management, complying with regulations and rules, and be ready to seek further improvements to ensure good communication with others involved in the process/project, to provide a permanent system for monitoring and controlling risks at the site and contribute to public awareness of the risk.

Za detaljnije informacije o radu i njegovo preuzimanje kliknite ovdje.

Autori:Drljača, Miroslav; Bešker, Marko; Markulin Grgić, Nataša

Godina objave: 2010.

Sažetak: Jedno od temeljnih pitanja koje traži odgovor glasi: da li i u kojoj mjeri certificirani sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001 doprinosi pozitivnom poslovnom rezultatu organizacije? Odgovor autori traže istraživanjem mikro aspekta kroz istraživanje kvalitete sustava upravljanja organizacije, a koje se temelji na suptilnoj analizi financijskih pokazatelja i rezultata, s jedne strane i makro aspekta kroz istraživanje kvalitete makroekonomskog okvira u kojem organizacija posluje, s druge strane. Autori prikazuju rezultate istraživanja provedenih u SAD-u te prezentiraju rezultate studija slučaja jedne organizacije u Hrvatskoj koja posluje na globalnom tržištu. Temeljna hipoteza istraživanja je da certificirani sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001 doprinosi pozitivnom poslovnom rezultatu, na dulji rok. U istraživanju autori koriste brojne opće i posebne znanstvene metode spoznaje, osobito financijsku analizu i studij slučaja. Rezultati istraživanja potvrđuju temeljnu hipotezu, uz naglasak na utjecaju i drugih faktora poput kvalitete makroekonomskog okvira te činjenicu da nije moguće dati jednoznačan odgovor bez rizika od pogreške. Autori predlažu mogući okvir financijske analize konzistentnosti sustava upravljanja kvalitetom i poslovnog rezultata.

Summary: One of the most important questions which needs the answer is: does, and in which value, the certified quality management system ISO 9001 contributes to the positive business result of the organization? The authors looking for the answer researching the micro aspect by the financial indicators and financial result, on the one hand, and macro aspect by searching the macroeconomic frame of organizations business environment quality, on the other. The authors presenting the result of research provided in USA, and the case study of one global market positioned Croatian organisation. The main hypothesis is that certified quality management system ISO 9001 contributes to the good business result for a long period. The authors using numerous common and in particular methods of scientific cognition, especially the financial analysis and case study. The results of this research acknowledge the main hypothesis, with the accent on the influence of the other factors, such us macroeconomic frame quality, and the fact that is so difficult to give uniqueness answer without of oversight risk, too. The authors suggesting the frame of financial analysis of quality management system and business result consistency.

Za detaljnije informacije o radu i njegovo preuzimanje kliknite ovdje.

Autori: Drljača, Miroslav

Godina objave: 2008.

Sažetak: Kvaliteta sustava upravljanja najznačajnijih gospodarskih subjekata pretpostavka je konkurentnosti hrvatskog gospodarstva u cjelini. U ovom radu utvrđuje se značaj kvalitete sustava upravljanja za najuspješnije gospodarske subjekte. Temeljna je hipoteza da je kvaliteta sustava upravljanja karakteristična za izvozno orijentirane organizacije i gospodarske grane. Istraživanje se odnosi na razdoblje od 2000. do 2006. godine i provedeno je na uzorku od 400 najuspješnijih organizacija prema ukupnom prihodu.

Summary: The quality of management system of major subjects of national economy is the postulate of competitiveness the whole Croatian economy. This paper defines the importance of quality of management system for the major subjects of national economy. Basic hypothesis explains that quality of management system is more important for export oriented subject of national economy and branches of national economy, too. At the end, it can endangers their survival. The research refers the period form 2000. to 2006. and achieved the sample of the best 400 organizations according by the amount of total income.

Za detaljnije informacije o radu i njegovo preuzimanje kliknite ovdje.

Autori: Drljača, Miroslav

Godina objave: 2003.

Sažetak: Prvi ISO 9000 certifikat izdan je jednoj organizaciji u Republici Hrvatskoj 13. studenoga 1993. godine. Broj organizacija s certificiranim sustavom kvalitete, iz godine u godinu, povećava se. Pitanje koje zaokuplja istraživače u mnogim zemljama svijeta je, da li i u kojoj mjeri certificirani sustav kvalitete prema nekoj od međunarodnih normi ISO 9000ff doprinosi poslovnoj uspješnosti certificirane organizacije. Cilj je istraživanja bio utvrditi postojanje utjecaja certificiranog sustava kvalitete prema nekoj od međunarodnih normi ISO 9000ff na poslovnu uspješnost certificirane organizacije. Rezultati istraživanja pokazuju da je sustav kvalitete posebno važan kod onih organizacija u Republici Hrvatskoj koje traže svoju poziciju na ino tržištu. Posebno zabrinjava činjenica da najveći poduzetnici s obzirom na ukupni prihod u promatranim godinama, u gospodarskim granama čiju sastavnicu čini turizam, nisu za poboljšanje svoje poslovne uspješnosti iskoristili mogućnost izgradnje, implementacije i certificiranja sustava kvalitete sukladno sa zahtjevima međunarodnih normi ISO 9000ff.

Summary: The first ISO 9000 certificate to an organisation in the Republic of Croatia was issued on 13th November 1993. The number of organisations with certified quality system is continuously growing. The question that troubles researchers in many countries is whether, and to what extent, the certified quality system in pursuance of any international ISO 9000ff norm, contributes to business successfulness of certified organisations. The goal of this research was to determine whether certified quality system related to any international ISO 9000ff norm has effects on business successfulness of certified organisations. The results of the research have shown that quality system is especially important for those Croatian organisations, which seek to establish their position on international market. Especially concerning fact is that the bigesst entrepreneurs (biggest with regard to total income in the tourist branch of the economy in the surveyed years) did not use the possibility to build, implement and certify quality system in accordance with requirements of ISO 9000ff international norms and thus improve their business successfulness.

Za detaljnije informacije o radu i njegovo preuzimanje kliknite ovdje.